Statut

Załącznik do Uchwały z dnia 10.06.2022 r. 

TEKST JEDNOLITY

STATUT STOWARZYSZENIA SENIORÓW ZIEMI SŁUPSKIEJ

„ ALTERNATYWA”

Rozdział I 

        Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

  § 2

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”.
  2. Statucie – należy przez to rozumieć statut Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”.
  3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”.
  4. Walnym Zebraniu Członków – należy przez to rozumieć Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”.
  5. Komisji Rewizyjnej- należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa”.                                                                                                                                                                                                 § 3 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji i propagowania  działań skierowanych do seniorów, upowszechniania idei wolontariatu, przyczyniania się do wspierania seniorów, a także wspierania osób i organizacji podejmujących takie działania.

                                                                                                                                                       § 4

1.  Siedzibą Stowarzyszenia jest obiekt Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych  i Ekonomii Społecznej ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk.

2. Terenem działania jest obszar miasta Słupsk oraz obszar powiatu słupskiego.

   § 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz niniejszego Statutu.

  § 6

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                     
 2. Stowarzyszenie  może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 3. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 4. Do prowadzenia swej działalności może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział II

Cele i środki               

      § 7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,
 2. inicjowanie i podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów,
 3. organizowanie dla członków Stowarzyszenia spotkań, szkoleń, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.,
 4. organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, rękodzielniczej itp.  w zależności od potrzeb  oraz wspieranie ich aktywności oraz umożliwianie dalszego podnoszenia kwalifikacji i sprawności w interesujących ich dziedzinach,
 5. prowadzenie Klubu Seniora „ Alternatywa”  oraz  nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, kraju i  zagranicą,
 6. działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym, w tym również w życiu społeczności lokalnej,
 7. wspieranie oraz realizacja innych zgłaszanych i podejmowanych przez seniorów inicjatyw,
 8. propagowanie kultury i sztuki, 
 9. upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
 10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 11. prowadzenie działań ekologicznych,
 12. propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,
 13. podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 14. propagowanie idei wolontariatu,
 15. promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.
 16. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
 17. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 18. działanie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
 19. prowadzenie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania podejmując działalność nieodpłatną i odpłatną w szczególności poprzez:

a) rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów,

b) organizowanie rozmaitych grup zainteresowań, w tym grup samopomocowych, wsparcia, terapeutycznych itp.,

c) organizowanie spotkań i szkoleń tematycznych,

d) organizowanie wycieczek krajoznawczych i kulturoznawczych,

e) organizowanie imprez okolicznościowych,

f) wszelką aktywność ruchową,

g) organizowanie wyjść do instytucji kultury i sportu,

h) organizację i udział przedsięwzięć o charakterze lokalnym i regionalnym,

i) tworzenie rękodzieła oraz organizowanie warsztatów, pokazów i spotkań poświęconych tej tematyce,

j) organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności z zakresu rehabilitacji społecznej.

§ 9

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III

Członkowie – prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§11

   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych,
 2. Członków wspierających,
 3. Członków honorowych.

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności    prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia   pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład dla rozwoju Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej na podstawie pisemnej    deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków podjętej na wniosek Zarządu.

§13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. prawo uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,
 3. prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreślenie go z listy członków.
 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał,
 3. regularnego opłacania składek  i świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   §14
 1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Stowarzyszeniu.
 2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§15

 1. Członkowsko Stowarzyszenia ustaje na skutek
 2. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
 2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż na podstawie uchwały Zarządu,
 3. wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków w przypadku rażącego naruszenia statutu, uchwał lub regulaminów oraz w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego w postaci praw publicznych,
 4. pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
 1. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia podając przyczynę i pouczając o prawie odwołania się do sądu lub do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział IV 

      Struktura organizacyjna

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie członków.
  2. Zarząd.
  3. Komisja rewizyjna.

§17

 1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa  5 lat, a ich wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej  50% ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 §18

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w czasie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany członkami wybranymi spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 2. Uzupełnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje uchwałą organu, którego skład ilościowy uległ zmniejszeniu.
 3. Liczba członków władz Stowarzyszenia wstępujących w miejsce poprzedników na zasadach określonych w ust. 1 nie może przekroczyć połowy liczby członków pochodzących z wyboru.

    §19

 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W walnym Zebraniu Członków udział biorą:
 1. Członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
 2. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście – z głosem doradczym.
 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem Walnego Zebrania członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania członków zapadają przy obecności w pierwszym terminie co najmniej 50% ogólnej liczby uprawnionych członków, w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 min. później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne zebranie Członków sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo- wyborcze, raz na 5 lat.
 3. Walne zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje przewodniczący obrad, jego zastępca lub sekretarz.
 5. Nadzwyczajne Zebranie Członków może zostać zwołane jedynie w szczególnie w uzasadnionych przypadkach.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych,W przypadku określonym w ust. 5 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia Zarządowi odpowiedniego wniosku.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

 1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie statutu i jego zmian,
 3. zatwierdzanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 4. uchwalanie budżetu,
 5. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
 8. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§22

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego   Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 członków,  którzy wybierają spośród siebie Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka.
 3. O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zebranie.
 4. Zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

§23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. określenie szczegółowych kierunków działania,
 3. uchwalanie budżetu i preliminarzy,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 10. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 11. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.                                                                                                                                                                   §24
 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków, którzy wybierają z pośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Członka.

§25

Do zakresu działania  Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie działalności Zarządu.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w  terminie ustalonym w Statucie.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 7. W przypadku określonym w ust. 3 nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno się odbyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.

      §26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.

   Rozdział      

                        Majątek Stowarzyszenia

       §27

  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności , w tym działalności odpłatnej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz  z ofiarności publicznej.
  2. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach.
  3. Składki członkowskie powinny być opłacane kwartalnie  do 15 go dnia 1 miesiąca kwartału.
  4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

       §28

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa.

     Rozdział          

    Przepisy końcowe

§29

 1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymagają 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50%uprawnionych do głosowania.
 2. Sprawy określone w Statucie mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków jeżeli zostały umieszczone w porządku obrad.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§30

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy jego założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§31

W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261).