O nas

O NAS

Stowarzyszenie  Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” zostało założone na spotkaniu założycielskim w dniu 28 grudnia 2020 r.

Grupa 10 założycieli znając potrzeby seniorów oraz  widząc potrzebę prowadzenia działań na rzecz seniorów miasta Słupska oraz powiatu słupskiego podjęła decyzję o założeniu własnego Stowarzyszenia.

W dniu 3 marca 2021 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu podejmujemy aktywnie działania na rzecz społeczności senioralnej. 

Kluczowe cele Stowarzyszenia to:

 1. aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,
 2. inicjowanie i podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów,
 3. organizowanie dla członków Stowarzyszenia spotkań, szkoleń, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.,
 4. organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, rękodzielniczej itp.  w zależności od potrzeb  oraz wspieranie ich aktywności oraz umożliwianie dalszego podnoszenia kwalifikacji i sprawności w interesujących ich dziedzinach,
 5. prowadzenie Klubu Seniora „ Alternatywa”  oraz  nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, kraju i  zagranicą,
 6. działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym, w tym również w życiu społeczności lokalnej,
 7. wspieranie oraz realizacja innych zgłaszanych i podejmowanych przez seniorów inicjatyw,
 8. propagowanie kultury i sztuki, 
 9. upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
 10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 11. prowadzenie działań ekologicznych, 
 12. propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,
 13. podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowe
 14. propagowanie idei wolontariatu oraz rozwój wolontariatu długoterminowego,
 15. promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych,
 16. przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
 17. przeciwdziałanie przemocy domowej w rodzinie,
 18. działanie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,
 19. prowadzenie wszelkich działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 20. rozwijanie umiejętności cyfrowych u seniorów wykluczonych cyfrowo.

Władze Stowarzyszenia:

ZARZĄD

Prezes – Stanisław Brzozowski

Wiceprezes – Małgorzata Żebrowska

Sekretarz – Helena Kościuszenko

Skarbnik – Elżbieta Żytko

Członek – Jadwiga Dzierżyńska-Wilk

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca- Irena Parniewska

Wiceprzewodnicząca- Alicja Koniewska

Sekretarz- Ewa Zielińska-Muchowska

Członek-  Krystyna Seemann

Spotkania członków Stowarzyszenia odbywają się dwa razy w tygodniu w siedzibie SCOPiES,  ul. Niedziałkowskiego 6,  I piętro – wtorki i piątki w  godz. 10.00-14.00.

Seniorze!

jeżeli jesteś samotny, masz potrzebę spotkań, rozwoju i chęć działania

zapraszamy  Ciebie do naszej siedziby tutaj uzyskasz nasze wsparcie ☺!