Aktualności

02.02.2024 r. – Walne zebranie członków

ZAPROSZENIE

NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” na podstawie  § 23 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

w dniu 02 lutego  2024 r.  o godz. 11.00

w siedzibie Stowarzyszenia SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 76-200 Słupsk.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
  2. Wybór Przewodniczącego obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Wybór sekretarza obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: a) wprowadzenia zmian do Statutu uchwała  nr  1 b) przyjęcia  planu pracy Stowarzyszenia na rok 2024 uchwała nr 2.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie posiedzenia.

Prezes

Stanisław Brzozowski