Aktualności

Walne Zebrnie Członków- 20.06.2023 r.

Summary

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” na podstawie § 23 pkt 7 w związku z § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
w dniu 20 czerwca 2023 r. godz. 11.00
w siedzibie Stowarzyszenia SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 76-200 Słupsk.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r. uchwała nr 1,
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2022 r. uchwała nr 2 ,
3) w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi uchwała nr 3.

6. Zamknięcie posiedzenia.
Prezes
Stanisław Brzozowski