Aktualności

24.01.2023 r.- Walne Zebranie Członków

Summary

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” na podstawie § 23 ust. 7 w związku z § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się
w dniu 24 stycznia 2023 r. godz. 11.00
w siedzibie Stowarzyszenia SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 76-200 Słupsk.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwał:
1) sprawie uchwalenia zmian do statutu Stowarzyszenia uchwała nr 1,
6. Omówienie propozycji planu pracy na 2023 r.
7. Zamknięcie posiedzenia.