Aktualności

10.06.2022 r. – Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „ALTERNATYWA” w Słupsku

Summary

Za nami Walne zgromadzenie członków w trakcie którego podjęto uchwały dotyczące m.in.
1) odwołania członka Zarządu z funkcji Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej "ALTERNATYWA",
2) powołania członka Zarządu na funkcję Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej "ALTERNATYWA",
3) uchwalenia zmian do statutu Stowarzyszenia,
4) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r.,
5) przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 r. ,
6) przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi .
Walne zgromadzenie członków przyjmując uchwały udzieliło absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za pierwszy rok działalności. Gratulacje dla Zarządu.