Aktualności

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” na podstawie § 23 ust. 7 w związku z § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się

w dniu 10 czerwca 2022 r. godz. 11.00

w siedzibie Stowarzyszenia SCOPiES ul. Niedziałkowskiego 6 76-200 Słupsk.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór sekretarza obrad.
 5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie odwołania członka Zarządu z funkcji Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej “ALTERNATYWA” – uchwała nr 1,
 2. w sprawie powołania członka Zarządu na funkcję Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Ziemi Słupskiej “ALTERNATYWA” – uchwała nr 2,
 3. sprawie uchwalenia zmian do statutu Stowarzyszenia uchwała nr 3,
 4. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r. uchwała nr 4,
 5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2021 r. uchwała nr 5 ,
 6. w sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi uchwała nr 6.
 1. Zamknięcie posiedzenia.